Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

За нас

Студентски съвет при ТУ-София, филиал Пловдив (ССФП)  е официален представител на всички студенти и докторанти на Технически университет - София, филиал Пловдив. ССФП е неправителствена, нестопанска, нерелигиозна и неетническа организация с идеална цел.

Нашата мисия е да изразяваме интересите на студентите и докторантите от ТУ и да защитаваме техните права. Ние сме единственият законов посредник между учащите се и университетското ръководство на всички нива.

Студентски съвет работи за изграждането на добра академична и социална среда в Университета, като:

- следи и дава предложения за подобряване на качеството на учебния процес;

- организира интелектуални, културни и социални мероприятия;

- грижи се за социално-битовите въпроси на учащите се;

- участва в разпределението на студентските стипендии и др.

Можеш да научиш повече за дейността на Студентски съвет от нашия Правилник.

И все пак, кои сме ние?

Студентски съвет се състои от 14 души, настоящи студенти на ТУ-София, филиал Пловдив от двата факултета. Представителите на ССФП се избират мажоритарно от студентите. Изборите са явни и се провеждат по факултети, като бройката представители за всеки факултет е определена на квотен принцип. Продължителността на мандата е две години.

Всеки редовен член на Студентски съвет притежава един глас в Общото Събрание (ОС) на СС, както и право да бъде избран за участие в другите органи на Съвета.

Членовете на Студентски съвет участват в комисиите към Съвета, които са: Комисията по социално-битови въпроси на учащите се (КСБВУ), Комисията по стипендии и финансов контрол (КСФК) и Комисията за връзки с обществеността (КВО). Именно тези комисии се занимават с текущите проблеми и инициативи на студентите. Лесно можеш да се свържеш с техен представител при нужда.

Поради естеството на работата си, ССФП е организация, широко отворена за мнения и предложения от всички студенти. Освен на своите редовни представители, ССФП се крепи и на неоценимата помощ на асоциираните си членове. Ние поощряваме творческото мислене и активността на студентите!

Независимо дали имаш нужда от помощ или желание да помогнеш, винаги си добре дошъл при нас! Ще ни намериш в зала 3110 в, Трети учебен корпус.