Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Правилник

 

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността

на Студентския съвет на Филиала на ТУ – София в гр. Пловдив

Глава първа

Общи положения

Този правилник е неразделна част от правилника за организацията и дейността на Студентския Съвет (СС) при ТУ – София и конкретизира специфичните особенoсти в организацията и дейността на Студентския съвет на Филиала на ТУ – София в гр. Пловдив.

Чл. 1. Студентският съвет на Филиала (ССФП) се състои от студентите и докторантите, членове на Общото събрание на ТУ – София от квотата на Филиала.

Глава втора

Състав и структура на ССФП

            Чл. 2. (1) Органи за управление на Студентския съвет на Филиала са:

                          1. Общото събрание (ОС на ССФП);

                          2. Изпълнителен съвет (ИС на ССФП);

                          3. Председателят.

            (2) В дейността си председателят се подпомага от Секретар.

 

            Чл. 3. (1) ОС е висшият орган за управление на Студентския Съвет на Филиала и се пред­ста­влява от Председателя.

(2) В ОС на ССФП участват всички членове на съвета.

(3) Мандатът на членовете му е две години, с право да бъдат избирани за още един мандат.

Чл. 4. Общото събрание заседава не по-рядко от два пъти в семестър.

(1) ОС се свиква на редовно заседание от неговия Председател, с предложение за дневен ред:

1. по негова инициатива;

2. по писмено искане на повече от 1/3 от членовете му;

(2) дневният ред и датата на провеждане на заседанието се обявяват писмено не по-късно от седем дни преди датата на провеждане.

(3) Заседанието на ОС е редовно ако присъстват най-малко половината от списъчният му състав.

(4) Заседанията на ОС са открити, освен ако то не гласува друго. Гласуването е явно. Не се допуска гласуване по пълномощие.

(5) Резултатите от гласуването се обявяват веднага от Председателя на ОС. На всяко заседание се съставя протокол.

Чл. 5. (1) Решенията на ОС на ССФП се приемат с обикновено мнозинство, освен в случаите, когато е предвидено друго.

(2) Участието в ОС на ССФП е задължение с най-висок приоритет за членовете му.

(3) При противоречие с решенията на ОС на СС на ТУ – София, решенията на ОС на ССФП се обявяват за нищожни.

Чл. 6. ОС на ССФП има следните правомощия:

1. Приема и изменя правилника за организацията и дейността на ССФП, с повече от половината от списъчния си състав;

2. Избира Председателя и Секретаря от членовете на ССФП, които са и членове на СС на ТУ - София;

3. Избира от своя състав членовете на Постоянно Действащите Комисии (ПДК);

4. Взема решения, свързани с насоките на работа и определя приори­тет­ните дейности на Съвета;

5. Организира избора на свои представители в ръководните органи на Филиала;

6. Обсъжда и приема отчета на Председателя;

7. Осъществява контрол върху решенията на Председателя;

Чл.7. Изпълнителният съвет се състои от Председателя, Секретаря и председателите на  ПДК, посочени в чл.6, т.3.

(1) ИС заседава най-малко два пъти на месец и решенията се взимат с обикновено мнозинство;

(2) ИС се свиква на редовно заседание от Председателя, не по-късно от два учебни дни преди заседанието;

Чл. 8. Изпълнителен съвет:

           1. непосредствено ръководи дейността на ССФП;

           2. разглежда и одобрява проекти, които се финансират от бюджета на ССФП, и следи за тяхното изпълнение;

           3. предлага за гласуване на ОС на ССФП представители на ССФП в други органи;

           4. изпълнява други функции, възложени му с решение на ОС на ССФП.

Чл. 9. (1) Към ИС се създават следните постоянно действащи комисии, с мандат от една година:

1. Комисия по социално-битови въпроси на учащите се (КСБВУ);

2. Комисия стипендии и финансов контрол (КСФК);

3. Комисия връзки с общесвеността (КВО);

(2) Ако при гласуването за избор на членове на ПДК има избрани повече кандидати отколкото са свободните места в комисията се формира резервна листа, като при освобождаване на място то се заема от първия в резервната листа.

(3) Всяка комисия определя правила за дейността си, предложени за утвържда­ва­не от ОС на ССФП.

Чл. 10. Всички решения на колективните органи за управление на ССФП се счи­тат за легитимни, ако са приети с обикновено мнозинство.

Чл. 11. Председателя на ССФП:

1.  Свиква открива и води заседанията на ИС и ОС на ССФП;

2.  Присъства на заседанията на Академичния съвет на Университета;

3.  Присъства и участва на заседанията на Съвета на Филиала;

4. Присъства и участва на заседанията на СИС и ОС на СС при ТУ – София;

5. Предлага за гласуване на ОС на ССФП представители на ССФП в други органи;

6.  В края на мандата на ССФП утвърждава, Централна студентска избирателна комисия, която провежда избори за нов ССФП;

7.  Изпълнява и други функции, възложени му с решение на ИС или ОС на ССФП;

 

8.  Решава въпроси относно управлението на ССФП извън изключителната компетентност на ИС и ОС;

9. Осигурява прилагането и следи за спазването на настоящия правилник;

10. Организира и контролира изпълнението на решенията на органите на ССФП както и други планирани действия;

11. Упражнява текущ контрол върху дейността на членовете по факултети и колежи;

12. Управлява човешките ресурси на ССФП;

13. Управлява финансовите и материалните ресурси на ССФП;

14. Подписва решенията на ИС и ОС на ССФП;

15. Планира приоритети, цели, задачи и формулира подходящи промени за дейността на ССФП;

16. Представлява официално ССФП пред обществеността, ръководството на Филиала, държавните институции и неправителствените организации;

17. Координира насоките на действие на членовете и сътудниците на ССФП и поддържа връзката между индивидуалната дейност на членовете и сътрудниците;

19. Поддържа мотивацията на членовете на ССФП;

20. Отговаря за връзката с всички органи на СС на ТУ – София.

Чл. 12. Секретарят на ССФП:

1. Изготвя протокола на всяко събрание. След подписването на протоколите от Председателя, завежда същите в архива;

2. Отговаря за информирането на членовете на ИС и ОС за провеждането на събранията им;

3. Отговаря за архива и документацията на ССФП;

4. Организира провеждането на предстоящите заседания, като подготви и разпространи необходимите материали и информацията за нормално функциониране на работата на съответното заседание;

5. Отговаря за разпространението на решенията на колективния орган за управление на ССФП;

6. Отговаря за функционирането на интернет страницата на ССФП;

7. Отговаря за изграждането и поддържането на материално - техническата база на ССФП;

Чл. 13. (1) Председателят и Секретарят изпълняват функциите си като такива, до избирането на нови.

(2) Председателят и Секретарят могат да бъдат предсрочно освободени:

1. По тяхно искане;

2. Поради осъждане на умишлено престъпление от общ характер;

3. Поради невъзможност за изпълнение на възложената работа в резултата на трайна нетрудоспособност или при пребиваване в чужбина в продължение на повече от три последователни месеца през учебната година.

4. По писмено искане на минимум 1/3 от членовете на ОС на ССФП. Искането се приема, когато за него са гласували повече от половината от членовете на Студентския съвет по списъчен състав.

5. В случаите по предходните алинеи нов избор се провежда в дву­сед­мичен срок от приемането на решението. До провеждането на нов избор правомощията на Председателя се изпълняват от секретаря и обратно.

Чл. 14. Всеки член на Студентски съвет на Филиала има право да присъства и участва със съвещателен глас в работата на органите на ССФП:

Чл. 15. Членовете на Студентския съвет на Филиала са длъжни да участват в работата на органа, в който са избрани.

Чл. 16. Членовете на Студентския съвет на Филиала нямат право да извършват политическа, партийна и религиозна дейност в СС и от негово име.

Чл. 17. (1) Мандатът на член на Студентския съвет на Филиала се прекратява с решение на Общото събрание при:

1. Грубо нарушаване на нормативните актове, регламентиращи работата на ССФП;

2. Уронване репутацията и престижа на ССФП;

3. Системно неизпълнение на задълженията си, отразяващо се в отсъствие на повече от 40% от заседанията на органа, в който са избрани;

4. Пребиваване в чужбина за повече от шест последователни месеца;

5. Невъзможност за изпълнение на задълженията, в резултат на трайна нетрудоспособност;

6. Осъждане за умишлено престъпление от общ характер;

7. негова молба;

8. Завършване на обучението в съответния факултет.

(2) Решението за предсрочно прекратяване мандата на член на ССФП се приема, когато за него са гласували повече от половината от членовете на ОС на ССФП по списъчен състав.

Чл. 18. При прекъсване, отстраняване или отписване от ТУ - София, Филиал Пловдив членовете на ССФП губят правата си като такива.

Чл. 19. В случаите по предходните два члена се провеждат частични избори само във факултета или колежа от който е бил представителят.

Глава трета

Статут на Студентския съвет на Филиала

Чл. 20. Студентският съвет има право:

1. Да организира избора на свои представители в ръководните органи на Филиала на ТУ – София в гр. Пловдив;

2. Да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дис­цип­лини;

3. Да прави предложения за покана на външни преподаватели;

4. Да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;

5. При необходимост да създава и управлява свои организационни звена;

6. Да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти за студентите от Филиала;

7. Да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във Филиала;

8. Да участва в управлението и стопанисването на студентските общежития и прилежащите не жилищни части на Филиала и в определянето на размера на месечните наеми, семестриалните депозити и други плащания;

9. Да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите;

10. Да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав във Филиала;

11. Да поддържа самостоятелна страница в информационния център на Филиала, за информационно обслужване на студентите и докторантите;

12. Да извършва проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи академични или студентски интереси във Филиала;

13. Да създава във Филиала научни специализирани студентски общнос­ти, научни групи и професионални сдружения на студентите с идеална цел, публику­ва­нето на техни статии, доклади, научни съобщения и реферати и провеждането на науч­ни семинари и конференции;

14. Да участва в разработването и приемането на правилници за управ­лението, стопанисването, контрола, условията за ползване и вътрешния ред в студент­ските общежития и столове на Филиала;

Глава четвърта

Финансиране на Студентския съвет на Филиала

Чл. 21. Дейността на ССФП по защитата на общите интереси на обучаващите се в ТУ – София се финансира от ТУ – София, Филиал Пловдив в размер, който е не по – малко от едно на сто от таксите за обучение , в съответствие с чл.72, ал. 5 от ЗВО.

(1) Средствата се използват за защита на социалните интереси на студентите, за провеждане на културна, спортна, научна, творческа и международна дейност в съответствие с чл. 72, ал.5 от ЗВО.

Чл. 22. Средствата за дейността на ССФП се набират:

1. От бюджета на ТУ – София, Филиал Пловдив в размер не по-малко от 1 на сто от таксите за обучение;

2. Субсидии от бюджета на СС при ТУ – София;

3. Спонсорства и съвместни проекти с други организации;

4. Финансиране от фондации;

5. Субсидии от национални и международни програми;

6. Дарения и наследства;

7. Авторски права; 

8. Други източници.

 

  Чл.23. Дейността на ФСС и КСС се финансира от бюджета на СС и на съответното звено, който е неразделна част от бюджета на ТУ – София, Филиал Пловдив.

Чл. 24. Директорът на Филиала одобрява бюджета на ССФП за всяка финансова година по предложение на Председателя на ССФП.

Чл. 24. Управлението на бюджета се осъществява от Председателя на ССФП, в съответствие с Правилата за ФУКПС на ТУ - София.

(1) КСФК осъществява постоянен контрол върху изразходваните средства и предствя отчед пред ОС.

(2) Без решение на ИС, Председателят на ССФП разходва средства за текущата дейност на съвета, в размер не надвишаващ 10 % от утвърдения бюджет за годината.

Глава пета

Отчетност и контрол върху дейността на ССФП

Чл. 25. Контролът върху дейността на органите на ССФП се осъществява от ОС на ССФП.

Чл. 26. ИС се отчита за своята дейност пред ОС на ССФП.

Чл. 27. (1) Председателят и Секретарят на ССФП изготвят годишен отчет за дей­ността на организацията и го представят на ОС на ССФП. След одобрение отчета се представя на ОС на СС при ТУ – София.

(2) В края на всяка учебна година Председателят на ССФП се отчита за дей­ност­та на организацията пред Съвета на Филиала при ТУ – София, Филиал Пловдив.

Глава шеста

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от ОС на СС на ТУ – София и отменя досега действащия.

§ 2. Настоящият правилник може да се изменя и допълва от ОС на ССФП по ред и начин описан в него.

§ 3. Предложенията по предходния параграф се депозират при Секретаря и се внасят за разглеждане от ОС на ССФП на следващото събрание.

§ 4. За неуредени в този правилник процедурни въпроси да се използва ПОД на СС при ТУ – София.

§ 5. Правилникът е приет от ОС на ССФП на 26.11.2008г.

§ 6. Правилникът е приет от ОС на СС при ТУ – София на 03.12.2008г.