Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Правилник за обучение на студентите в ТУ - София

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ В ТУ – СОФИЯ
РАЗДЕЛ 1
Организиране на учебния процес
Чл. 1. Седмичното разписание за учебните занятия се изготвя в електронен вид от Учебен отдел, утвърждава се от декана и се обявява, включително в Интернет, за зимен семестър – до 1 август, за летен семестър – до една седмица преди началото на семестъра. Промени в обявеното разписание се правят, по изключение, с обос-нован доклад от декана и разрешение на зам.-ректора по учебната дейност.
Чл. 2. Справките от катедрите, необходими за изготвяне на седмичното разписа-ние за учебните занятия за редовните и задочните студенти (разпределение на сту-дентите по групи, по избираеми дисциплини, форма 11 за лекции и упражнения на преподавателите и др.) се изпращат в Учебен отдел до началото на редовната из-питна сесия от предходния семестър. При непредставяне на данните в определения срок разписанието се изготвя служебно.
Чл. 3. Графикът за редовните изпитни сесии на редовните студенти се изготвя от Учебен отдел и се обявява, включително в Интернет, една седмица преди началото на сесията.
Чл. 4. Графикът за поправителните изпитни сесии се изготвя от катедрите и се обявява, включително в Интернет, една седмица преди началото на съответната се-сия.
Чл. 5. Представянето на графиците в електронен вид се изготвя от Учебен отдел, а се обявява в Интернет от Центъра за информационни ресурси.
Чл. 6. Всеки преподавател е длъжен да даде конспект (тематичен план) по съот-ветната дисциплина на груповия отговорник най-късно до края на втората учебна седмица на семестъра.
Чл. 7. Присъствието на студентите на семинарни и лабораторни упражнения се контролира от преподавателите чрез попълване на специален картон, който се при-лага и съхранява заедно с писмените работи от изпита (текущата оценка) две годи-ни.
Чл. 8. Всички работи от писмени изпити, курсови проекти, курсови задачи и други материали, чрез които се оформя крайната оценка на студента (вкл. в електронен вид), се съхраняват от съответните преподаватели минимум три години.
Чл. 9. Оценяването на дисциплините с текуща оценка се извършва минимум чрез две писмени контролни работи (тест, курсови задачи и др.) в рамките на семестъра, за който се преподава съответната дисциплина. Получилите слаба оценка имат пра-во да се явяват на изпит само по време на поправителни и ликвидационни сесии.
Чл. 10. Всякаква учебна дейност, свързана със заверка на семестър (даване на подпис) и получаване на оценка (изпит, приемане на курсови работи и проекти, тес-тов контрол, задължителни консултации, запознаване с оценени писмени работи и др.), се извършва в предварително обявени учебни зали и лаборатории в присъст-вието най-малко на двама студенти или втори преподавател.
Чл. 11. (1) Заверката на семестъра се прави в края на семестъра и приключва до седем дни след неговото изтичане.
(2) Деканът издава заповед за прекъсване на студентите с незаверен семестър в 10-дневен срок след приключване на семестъра.
Чл. 12. (1) Записването на студентите приключва в 10-дневен срок след началото на семестъра.
(2) Студентите от ОКС „бакалавър“ могат да се записват в по-горен курс условно с до два невзети изпита (извън този по деканска заверка, ако има такава).

(3) При особени случаи и при подадена молба от студент, деканът може да раз-реши условно записване с до невзети изпита.

2
РАЗДЕЛ 2
Провеждане на изпити в ТУ – София
Чл. 13. (1) Студентите се допускат до изпити само ако са заверили съответния семестър.
(2) Деканът заверява семестъра въз основа на подписите на преподавателите в студентската книжка, удостоверяващи, че студентът е изпълнил всичките си семест-риални задължения по съответните дисциплини.
(3) Деканът може да завери служебно семестъра на студент, който по уважителни причини не е изпълнил задълженията си по една дисциплина, като такава заверка се допуска еднократно за целия курс на следване, с изключение на последната учебна година.
(4) Студентът изпълнява всички необходими задължения по тази дисциплина през следващата учебна година, след което се допуска до изпит и служебната за-верка се заличава.
Чл. 14. (1) Изпитите в ТУ – София се провеждат в съответствие със Закона за висше образование и Правилника за устройството и дейността на ТУ – София.
(2) В рамките на една учебна година студентите имат право да се явяват на изпит по всяка учебна дисциплина общо до три пъти – по един път на сесия.
(3) Студентите могат да се явяват за повишаване на успеха си максимум по 4 дисциплини, еднократно в рамките на срока за обучение при условие че оценката е различна от слаб (2,00).
Чл. 15. (1) Изпитите се провеждат задължително от преподавателя (преподава-телите), който е чел лекциите по дадена дисциплина.
(2) При особени случаи и при подадена молба от студент, деканът на факултета, в който се обучава този студент, назначава комисия от преподаватели за провежда-не на изпит. В тази комисия не участва засегнатият преподавател.
(3) Прекъсналите студенти и студентите с неположени изпити от предходна годи-на са задължени да полагат изпитите си при преподавателя, водил обучението им.
(4) Ако е невъзможно изпитът да бъде проведен от преподавателя, който е чел лекциите по дадена дисциплина, ръководителят на катедрата определя друг изпит-ващ, като информира писмено декана.
Чл. 16. Резултатът от изпита е оценка по шестобалната система, която включва; отличен (6,00), много добър (5,00), добър (4,00), среден (3,00) и слаб (2,00).
Чл. 17. (1) Всички въпроси по подготовката и провеждането на изпитите се реша-ват от ръководителя на катедрата, отговаряща за дисциплината.
(2) Всички правила, изисквания, конспекти и други документи, свързани с провеж-дането на изпитите, се съхраняват постоянно в катедрата.
(3) Катедрата, отговаряща за дадена дисциплина:
– определя изискванията за изпита;
– подготвя конспекта за изпита, критериите за оценка и всички основни и специ-фични правила за подготовка и провеждане на изпита;
– запознава студентите от съответния поток, група или подгрупа в началото на семестъра с изискванията за изпита и им предоставя конспекта и критериите за оце-няване.
(4) В случаите, когато изпитът се провежда под формата на тест, преподавате-лят, провеждал лекциите, изготвя и примерни тестове.
Чл. 18. Изпитите се провеждат по време на изпитните сесии, приети с графика на учебния процес.
Чл.19. Датата и залата за изпита със студентите от задочно обучение се обявя-ват от преподавателя, който предварително е осигурил зала или лаборатория за не-говото провеждане.
3
Чл. 20. До изпита се допускат само студентите със заверен семестър, което се проверява в студентската книжка.
Чл. 21. Резултатите от изпита се вписват в изпитния протокол, който се предава във факултетната канцелария до три дни след приключване на сесията, а копие от него се съхранява у преподавателя заедно с писмената работа на всеки студент.
РАЗДЕЛ 3
Прехвърляне на студенти от една специалност в друга в ТУ – София, от друго висше училище в ТУ – София и обратно
Чл. 22. Прехвърляне на студенти се допуска, ако в приемащата специалност има незаети (свободни) места по държавна поръчка. Това ограничение не се отнася за курсове и специалности с платено обучение, ако студентът се прехвърля платено обучение в приемащата специалност.
Чл. 23. Прехвърлянето на студенти от една специалност в друга, от един факул-тет в друг, от друго висше училище в ТУ – София и обратно се извършва след края на текущата учебна година и преди началото на следващата учебна година.
Чл. 24. Не се допуска прехвърляне на студенти с неприключен успешно предхо-ден курс.
Чл. 25. Студентите, желаещи да се прехвърлят, подават молба до ректора най- късно до началото на учебната година.
Чл. 26. Прехвърлянето на студенти в рамките на ТУ – София се извършва:
– с решение на декана (директора на колежа), ако е в рамките на един факултет (колеж), независимо от формата на обучение;
– с решение на ректора и със съгласието на двамата декани (директори на коле-жи) и с приложени проектозаповед по образец и академична справка, които са под-готвени от декана на факултета (директора на колежа), в който се обучава студентът до прехвърлянето му.
Чл. 27. Прехвърлянето на студенти от други висши училища в ТУ – София и об-ратно се разрешава от ректора със съгласието на декана (директора на колежа), къ-дето се извършва обучението по съответната специалност. Проектозаповедта се подготвя от приемащия факултет след представяне на академична справка и доку-мент за платени такси.
Чл. 28. Деканът (директорът на колежа) утвърждава индивидуален учебен план на студента, който се прехвърля, само за полагане на приравнителните изпити в те-чение на не повече от два семестъра. Броят на приравнителните изпити (вкл. Т.О.) не може да бъде по-голям от 5. Приравнителните изпити от индивидуалния учебен план се заплащат пропорционално на утвърдената такса за обучение.
Чл. 29. Заемането на свободните места в дадена специалност става с приоритет за студентите, прехвърлящи се в рамките на ТУ – София.
РАЗДЕЛ 4
Обучение на студентите от ТУ – София по втора специалност и в допълнителни курсове
Чл. 30. Студентите от ТУ – София могат да се обучават по втора специалност от списъка на специалностите, по които се извършва прием на студенти в ТУ.
Чл. 31. Обучението по втора специалност се провежда едновременно с това по основната специалност. Видът на обучение (редовно или задочно) се определя от приемащия факултет (колеж).То може да започне най-рано след успешно завършен първи курс и най-късно след успешно завършен втори курс на основната специал-ност, така че студентът да може да се запише във втори или трети курс на втората специалност с не повече от 5 приравнителни изпити, включително текуща оценка (ТО).
4
Чл. 32. При отписване от основната специалност (с изключение при завършване-то й) студентът се отписва задължително и от втората специалност. Заповедта за отписване от основната специалност се изпраща до факултета (колежа), в който студентът се обучава по втора специалност. След завършване на основната специ-алност студентът губи правото си на общежитие, стипендия и осигуровки.
Чл. 33. При прекъсване на обучението по основната специалност студентът за-дължително прекъсва и по втората специалност. Заповедта за прекъсване по основ-ната специалност се изпраща до факултета (колежа), в който студентът се обучава по втора специалност.
Чл. 34. На успешно завършилите обучението си по втора специалност, при усло-вие че са се дипломирали по основната специалност, се издава съответната дипло-ма за висше образование.
Чл. 35. Обучението по втора специалност се извършва по индивидуален учебен план. Той се разработва и утвърждава във факултета (колежа), в който се провежда обучението, съгласувано с факултета (колежа), в който се обучава студентът по ос-новната специалност.
Чл. 36. Учебното съдържание за обучение по втора специалност се определя на базата на действащ в ТУ – София учебен план за съответната специалност, като из-питите, положени от студента, в основната му специалност се признават по устано-вения ред. По останалите учебни дисциплини студентът изпълнява всички предви-дени задължения по учебния план за втората специалност – лекции, семинарни и лабораторни упражнения, КП, КР и др.
Чл. 37. Условията за постъпване във втора специалност се определят от прие-мащия факултет (колеж). Основен критерий за това е успехът от следването по ос-новната специалност, който не може да бъде по-нисък от мн. добър (4.50).
Чл. 38. Обучението по втора специалност е платено за специалностите в образо-вателно-квалификационна степен магистър. За останалите случаи обучението е възможно при наличие на незаети (свободни) места по държавна поръчка във вто-рата специалност, като се заплаща съответната такса за обучение.
Чл. 39. Молби за обучение по втора специалност се подават в приемащия факул-тет (колеж), който извършва класирането и приемането на студентите.
Чл. 40. За всяка учебна година записването по втора специалност се извършва с приложено уверение от факултета, в който студентът се обучава по основната спе-циалност.
Чл. 41. (1) Обучението в допълнителни курсове за придобиване на допълнителна квалификация се провежда едновременно с това по основната специалност.
(2) На успешно завършилите обучението за придобиване на допълнителна ква-лификация се издава съответен документ (удостоверение или свидетелство за про-фесионална квалификация).
(3) Заплащането на таксите за придобиване на допълнителна квалификация се извършва според типа на обучение.
(4) Обучението за придобиване на допълнителна квалификация се осъществява от факултетите (департаментите, колежите) на ТУ – София или Центъра развитие и квалификация.
РАЗДЕЛ 5
Преминаване на студентите от обучение в една образователно-квалификационна степен (ОКС) към обучение в друга ОКС
Глава 1. Преминаване от ОКС „професионален бакалавър” в ОКС „бакалавър”
Чл. 42. Преминаването от ОКС „професионален бакалавър” в „бакалавър” може да се извърши по общия ред за приемане на студенти в ОКС „бакалавър” в ТУ – Со-фия.
5
Чл. 43. (1) За свободните (незаети) места държавна поръчка на всяка специал-ност за бакалаври могат да кандидатстват и се приемат с конкурс по документи в съответния курс (редовно и задочно обучение) притежаващите ОКС „професионален бакалавър”. При липса на свободни места по държавна поръчка, кандидатите се приемат в обучение срещу заплащане, ако не се надхвърля образователния капаци-тет на специалността.
(2) Деканът утвърждава индивидуален учебен план за полагане само на прирав-нителните изпити (ТО, КП и др.) в течение на не повече от два семестъра. Призна-ването на дисциплините се извършва от факултета, отговарящ за обучението по специалността.
Чл. 44. Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателен бал, определен с решение на Академичния съвет на ТУ – София.
Чл. 45. Документи за кандидатстване се приемат във факултетните канцеларии на съответните специалности до две седмици преди началото на учебната година, а класирането и записването е не по-късно от началото на учебната година.
Глава 2. Преминаване от ОКС „бакалавър” в ОКС „магистър”
Чл. 46. Броят на обучаваните студенти по всяка специалност се утвърждава от ректора по предложение на декана.
Чл. 47. (1) Обучението се извършва по учебни планове, предназначени за за-вършилите по указани в квалификационната характеристика специалности от ОКС „бакалавър”.
(2) Студентите се приемат за обучение в ОКС „магистър” с конкурс по документи.
(3) Право да кандидатстват ползват лицата, които имат успех от дипломата за ОКС „бакалавър” не по-малък от „добър”.
Чл. 48. Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателен бал, определен съгласно чл. 50.
Чл. 49. Документи за кандидатстване се приемат във факултетните канцеларии на съответната специалност в срок до една седмица преди началото на учебната година.
Чл. 50. Състезателният бал (изчисляван по точкова система при максимален брой 100 точки) се образува от:
– средния успех от дипломата за ОКС „бакалавър”, умножен по 10. Максимален брой точки – 60;
– оценката от дипломната работа, умножена по 2. Максимален брой точки – 12;
– сумата от оценките на 3 предмета, изучавани в курса на обучение, едни и същи за всяка специалност, определени от съответния факултетен съвет. Максимален брой точки – 18;
– за всяка специалност с решение на факултетния съвет се дават до 10 точки. По преценка на факултета те могат да включват например участие в научна конферен-ция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и др.
Чл. 51. (1) Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи.
(2) Право да кандидатстват в платено обучение имат лицата, които имат успех от дипломата за ОКС „бакалавър” не по-малък от „добър”.
Чл. 52. Обучението на студентите се извършва по учебни планове, приети от ФС и утвърдени от Академичния съвет.
Чл. 53. Продължителността на обучението е 1,5 години (3 семестъра).
Глава 3. Преминаване от ОКС „бакалавър” и/или „магистър” в ОКС „магистър” чрез изравнително обучение
Чл. 54. Броят на обучаваните студенти по всяка специалност се утвърждава от
6
ректора по предложение на декана.
Чл. 55. (1) Обучението започва с изравнително обучение за изучаване на основ-ни дисциплини, формиращи специалността.
(2) Когато приравнителните изпити на кандидата са по-малко от 6, той се обучава по индивидуален учебен план, без изравнително обучение.
(3) Броят, видът на дисциплините и продължителността на изравнителното обу-чение се определят от съответния факултетен съвет и представляват неразделна част от учебния план по съответната специалност.
(4) Минималният срок на изравнителното обучение е един семестър (минимум 6 дисциплини).
Чл. 56. Изравнителното обучение е платено. Таксите за обучение се определят ежегодно от Академичния съвет.
Чл. 57. Записването за изравнителното обучение се извършва чрез конкурс по документи. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от "добър" от диплома за завършена степен на висшето образование.
Чл. 58. (1) След успешно завършване на изравнителното обучение кандидат мо-же да продължи обучението си в магистърска степен срещу заплащане заедно със студентите, обучаващи се за магистри, приети съгласно гл. 2.
(2) Кандидат, който не притежава диплома за ОКС „магистър” може да кандидатс-тва за свободните (незаети) места по държавна поръчка в съответната магистърска специалност.
Чл. 59. (1) Студентите се приемат за обучение в ОКС „магистър” с конкурс по до-кументи.
(2) Конкурсът по документи се извършва по низходящ ред на състезателния бал.
(3) Състезателният бал се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнителното обучение, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата от дипломната работа на вече завършената ОКС. Минималният успех на кандидатите, формиран по описания начин, трябва да бъде "добър".
Чл. 60. Документи за кандидатстване се приемат във факултетните канцеларии на съответната специалност в срок до две седмици преди началото на учебната го-дина, а класирането и записването е не по-късно от началото на учебната година.
Глава 4. Преминаване от ОКС „професионален бакалавър” в ОКС „магистър” от същото професионално направление
Чл. 61. Броят на обучаваните студенти по всяка специалност се утвърждава от ректора по предложение на декана.
Чл. 62. (1) Обучението започва с изравнително обучение за изучаване на основ-ни дисциплини, формиращи специалността.
(2) Броят, видът на дисциплините и продължителността на изравнителното обу-чение се определят от съответния факултетен съвет и представляват неразделна част от учебния план по съответната специалност.
(3) Срокът на изравнителното обучение е една година (два семестъра), като в съответствие с учебния план се осигуряват 60 кредита по ЕСТК.
(4) Изравнителното обучение е платено. Таксите за обучение се определят еже-годно от Академичния съвет.
Чл. 63. Записването за изравнителното обучение се извършва чрез конкурс по документи. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от "добър" от диплома за завършена ОКС „професионален бакалавър”.
Чл. 64. След успешно завършване на изравнителното обучение студентите про-дължават обучението си в магистърска степен срещу заплащане заедно със студен-тите, обучаващи се за магистри, приети съгласно гл. 2.
7
Чл. 65. При преминаване от една в друга ОКС се допуска признаване на вече изучавани дисциплини.
РАЗДЕЛ 6
Специални облекчения за студенти – сираци, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и повече от 70%, военноинвалиди, бременни студентки, майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризирани
Чл. 66. Режимът на обучение на студентите с трайни увреждания и намалена ра-ботоспособност със 70% и повече от 70%, военноинвалиди, бременните студентки и майки с деца до 6-годишна възраст се избира от тях и може да се проведе по един от следните начини:
– по индивидуален учебен план и индивидуален график за явяване на всички се-сии, предвидени за редовните и задочните студенти. Индивидуалният учебен план може да включва прехвърляне на учебни дисциплини в по-горен курс с удължаване на общия срок на обучение.
– с по-продължителни отсъствия от учебни занятия (лекции и семинарни упраж-нения), но не повече от 50%, и при задължително изпълнение на всички лаборатор-ни упражнения, курсови проекти и курсови работи.
Чл. 67. Студенти с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, военноинвалиди, бременни студентки и майки с деца до 6-годишна възраст мо-гат да преминават от редовна в задочна форма на обучение или обратно след края на всеки семестър в същата специалност.
Чл. 68. С разрешение на декана студентите с трайни увреждания и намалена ра-ботоспособност 70% и над 70%, военноинвалиди, бременните студентки и майки с деца до 6-годишна възраст могат да се записват в по-горен курс условно с до 4 не-положени изпита от предшестващата година, но ако не ги издържат през новата учебна година, не могат да преминат в по-горен курс.
Чл. 69. Срокът на обучение на студентките-майки с деца до 6-годишна възраст може да бъде удължаван с прекъсване до 2 години за всяко дете.
Чл. 70. Облекченията, предвидени за студентките-майки, се ползват от студенти-те-бащи, след като представят документ (уверение), че майката е студентка и не ползва облекченията за майчинство за същия срок.
Чл. 71. Студентите сираци и диспансеризирани могат да се явяват на изпити и извън изпитните сесии. Това право се дава с разрешение на декана.
Чл. 72. Облекченият режим се разрешава от декана за определен срок.
РАЗДЕЛ 7
Мобилност на студентите по програмата на ЕС „Сократ/Еразъм“
Чл. 73. Студентите заминават за обучение по програмата на ЕС „Сократ/Еразъм“ съгласно заповед за командировка, изготвена от отдел „Сътрудничество и връзки с обществеността”. За това време те остават със статут на редовни студенти.
Чл. 74. Един екземпляр от заповедта за командировка се съхранява във факул-тетната канцелария в досието на студента.
Чл. 75. За периода на командировката студентите имат право на стипендия, здравно осигуряване и общежитие.
Чл. 76. Преди заминаването им студентите трябва да са информирани каква част от изучаваните от тях дисциплини в чужбина ще им бъдат признати съгласно ПУД на ТУ – София. За целта ръководителят на проекта и организаторите на командировка-та е необходимо да представят на декана на факултета списък със съответния хо-рариум и анотация на изучаваните дисциплини. Дисциплините, които не са признати или не са изучавани съгласно действащия учебен план, трябва да бъдат положени като приравнителни (при необходимост и чрез индивидуален учебен план).
8
Допълнителни разпоредби
Чл. 77. Окончателно решение по въпросите от Правилника за обучение на сту-денти в ТУ – София взима ректорът на ТУ – София.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Настоящият правилник е приет от АС на 23.11.2005 г. и влиза в сила от дата-та на приемането му.
§ 2. Настоящият правилник отменя следните указания и правила:
1. Указания за организиране на учебния процес.
2. Правила за провеждане на изпити в ТУ – София.
3. Правила за прехвърляне на студенти от една специалност в друга в ТУ – Со-фия и от друго висше училище в ТУ – София и обратно.
4. Правила за обучение на студентите по втора специалност и допълнителни кур-сове.
5. Правила за преминаване на студентите от обучение в една образователно- квалификационна степен към обучение в друга образователно-квалификационна степен.
6. Правила за обучение на магистри, завършили образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по друга специалност.
7. Правила за специални облекчения на студентите, докторантите е специали-зантите: сираци, инвалиди от първа и втора група, военноинвалиди, бременни сту-дентки, майки с деца до 6-годишна възраст и диспансеризирани.
8. Мобилност на студентите по програмата на ЕС „Сократ-Еразъм”.
§ 3. Правилникът е изменен и допълнен от Академичния съвет на ТУ – София на заседания от 27.04.2011 г., 21.12.2011 г. и 06.06.2012 г.