Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Методика за класиране на студентите в студентско общежитие 2013/14

 

М Е Т О Д И К А

 

за класиране на студентите за студентските общежития

на ТУ – София, Филиал Пловдив и график на настанителната кампания 2013 / 2014 г.

 

Във връзка с подобряване работата по настанителната кампания за учебната 2013/2014г. се приема настоящия ред за класиране и издаване на настанителни заповеди. Всяко класиране за студентско общежитие се изготвя от Комисията по социално битови въпроси на учащите се (КСБВУ) и се утвърждава от Директора на ТУ – София, Филиал Пловдив.

 

1. Първо класиране на бакалаври от II до IV курси магистри  II курс:

 

1.1.Право да подадат комплект документи за участие на първо класиране иматвсички студенти, които след годишната поправителнасесия имат не повече от четири неположени изпита.Необходимидокументи за кандидатстване за общежитие за учебната 2013/2014г. (молба – декларация,служебни бележки за доходите на -семейството от 01.01.13 г. до 30.06.2013 г., уверение за учащи брат или сестра и уверение зауспеха от учебната 2012/2013г.).

Срок на подаванеот 10.06.2013 г.до 01.07.2013 г.

1.2.  Обявяване на класирането -  02.09.2012 г.

1.3. Издаване на настанителни заповеди срещу уверение за записан зимен семестър  - от 23.09.2013 г. до 27.09.2012 г.

 

2. Първо класиране на бакалаври I-ви курс:

 

Класирането се извършва върху предварително определен брой места. Броят на класираните студенти от всички специалности е пропорционално разпределен на броя на подадените молби за тези специалности.

1.    2.1. Подаване на молба-декларация за кандидатстване за общежитие за учебната 2013/2014г., служебни бележки за доходите на семейството от 01.01.13г. до 30.06.2013г., уверение за учащи брат или сестра и уверение за записан зимен семестър - от 17.07.2013 г. до  10.08.2013 г.

2.2. Обявяване на класирането -  02.09.2013 г.

2.3. Издаване на настанителни заповеди - от 23.09.2013 г. до 27.09.2013 г.

 

3.Второ класиране на бакалаври  от IIдо IVкурс, магистри IIкурс:

 

3.1. Обявяване на класирането след приключване на ликвидационната сесия -  03.10.2013 г.

3.2. Издаване на настанителни заповеди на бакалаври и магистриIIкурс след представяне на  уверение за записан зимен семестър - от 03.10.2013 г. до 07.10.2013 г.

 

4. Второ класиране на бакалаври Iкурс:

 

Второто класиране се извършва на база незаети места от класирани студенти на първо класиране и освободени места от студенти горни курсове поради незаписан зимен семестър.

4.1. Обявяване на класирането - 01.10.2013 г.

4.2. Издаване на настанителни заповеди  - от 01.10.2013 г. до 05.10.2013 г.

 

5.Класиране на магистри I-ви курс:

 

5.1. Подаване на молба-декларация за кандидатстване за общежитие за учебната 2013 / 2014 г., и служебни бележки за доходите на семейството от 01.01.13 г. до 30.06.2013 г., уверение за учащи брат или сестра уверения за записан зимен семестър - от 01.10.2013г. до 09.10.2013г.

5.2. Обявяване на класиране -09.10.2013г.

5.3. Издаване на настанителни заповеди- от 09.10.2013г. до 11.10.2013г.

Приналичие на свободни места, след настаняване на студенти държавна поръчка, се настаняват магистри платено обучение.

При съставяне на списъците за класиране КСБВУ взема предвид наложени административни наказания на живущите в общежитията за учебната 2012/ 2013г.