Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Правила за настаняване в СО 2013/14

 

П Р А В И Л А

за класиране на студентитеза студентските общежития на

ТУ – София, Филиал Пловдив за учебната 2013/2014г.

 

Чл.1. (1) Настоящите правила определят реда и критериите за класиране на студенти в студентските общежития на ТУ- София,Филиал Пловдив,имащи право по чл. 13 от "Наредба за ползване на студентски общежития и столове"(НПСОС).

Чл. 13. (1) Право за настаняване в студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение, на които не е налагано наказание "отстраняване от общежитие" и които са с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават.

(2) Жилищни нужди са налице, ако студентът, докторантът или специализантът, или членовете на неговото семейство не притежават в съответното населено място жилище или не ползват такова, предоставено им от държавата или от общината.

(3) Наличието на обстоятелствата по ал. 2 се установява с декларация.

(2)Студенти, имащи право по чл. 15 ал. 2 от НПСОС, се настаняват без класиране и получават заповед срещу представяне на уверение за записан зимен семестър на учебната година, респективно заповед за зачисляване на докторанти.

Чл. 15 (2)Без класиране в студентските общежития се настаняват:

1. семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2отЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9отЗВО;

2. български студенти, които заплащат такси по чл. 95, ал. 2отЗВО или са освободени от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 от ЗВО и са:

а) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

б) студенти с неизвестен или починал родител;

в) несемейни студенти - членове на многодетни семейства, ако някой от братята или сестрите е докторант, специализант, студент или ученик;

г) студенти със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност и военноинвалиди;

д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца, лишени от родителска грижа;

3. български граждани - редовни докторанти, ако се обучават на места,

субсидирани от държавата;

4. чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерския съвет, когато в тях е предвидено ползването на студентско общежитие.

Чл. 16. (1) Семействата или лицата по чл. 15, ал. 2, т. 1 и т. 2, буква "а" се настаняват в самостоятелна стая.

(2) Братя или сестри, както и брат и сестра студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение по тяхно желание и при възможност се настаняват в самостоятелна стая.

(3) Докторантите се настаняват по двама в стая

Чл. 2.Правилата имат за цел да подобрят работата повреме на  настанителната кампания и намалят възможността от неправомерно или дискриминационно отношение към различните групи студенти и етноси като:

·         Осигурят равнопоставеност на студентите от различните факултети, видове обучение (бакалаври и магистри), етноси и др.;

·         Запазят използваните помещения на имащите право, съгласноНПСОС;

·         Оптимизират процесана настаняване и намалятдо минимум  възможността от манипулиране на класирането.

Чл. 3. Броят на местата, за които се извършва класирането, по групи студенти се определя от Междувузовската комисия в гр. Пловдив, съгласувано с КСБВУ и се утвърждава от Директора на Филиала, като се има впредвид следните групи студенти:

 

 

·         бакалаври и магистри I курс;

·         бакалаври от II до IV курс и магистри II курс;

 

Чл.4.(1) Класирането на студенти се извършва по следните критерии:

·         Iкурс бакалаври редовна форма на обучение-по бал от класиранетои дохода на семейството за периода 01.01.13 г.до 30.06.13 г.,отнесено към минималната работна заплата за страната.

·         II, IIIи IVкурс бакалаври редовна форма на обучение до 4неположени изпити и съотношението между средният успех от уч.2012/2013 г. и дохода на семейството за периода 01.01.2013г.до 30.06.2013г.,отнесено към минималната работна заплата за страната.

·         Iкурс магистри редовна форма на обучение по съотношението между бала от класиранетои дохода на семейството за периода 01.01.2013 г.до 30.06.2013 г.,отнесено към минималната работна заплата за страната.

·         IIкурс магистри редовно обучение до 4 неположени изпити и  съотношението между средният успех от уч.2012/2013 г. и дохода на семейството за периода 01.01.2013г. до 30.06.2013г.,отнесено към минималната работна заплата за страната.

(2) Класирането се извършва върху предварително определен брой места.Броят на класираните студенти от всички факултети, респективно специалности за бакалаври и магистри Iкурс, е пропорционално разпределен на броя на подадени молби за тези факултети / специалности.Методиката за класиране е единна и се прилага за всички студенти.

(3) За облекчаване процедурата по класирането, всички студентибакалаври от IIдoIVкурс и магистри  IIкурс, записали зимен семестър,се разделят на приоритетни групи за настаняване според броя на неположените изпити.:

·         1-ва група -сположени всички изпити

·         2-ра група –до 4неположениизпити

                   След като всички студенти от първа приоритетна група бъдат класирани може да се премине към класиране на студенти от втора приоритетна група. Т.е. едва след като всички студенти от дадената  приоритетна група бъдат класирани може да се премине към класиране на студентите от следващата приоритетна група.

(4) Процедурата по класиране продължава до изчерпване на броя свободни места, определен за дадения факултет.

                   Чл. 5. За студентите бакалаври от IIдо  IVкурс и магистри  IIкурс държавна поръчка се извършват две класирания след годишната поправителна и ликвидационна сесия.

                   В класирането след ликвидационната сесия могат да участват всички студенти на ТУ- София, Филиал Пловдив, които не са класирани на първо класиране.

                   При наличие на свободни места и кандидати се извършва трето и следващо класиране.

                   Чл.6. За студентите бакалаври и магистри Iкурс държавна поръчка се извършват две класирания .

                   Първото класиране на бакалаври и магистри Iкурс държавна поръчка и тяхното настаняване се извършва в началото на учебната година за съответната образователно-квалификационна степен.

                   Второто класиране на бакалаври Iкурс, от IIдо IVкурс и магистри IIкурс държавна поръчка се извършва при наличие на кандидати след приключване на ликвидационната сесия на студентите бакалаври от IIдо IVкурс и магистри IIкурс. Класираните студенти се настаняват на места, които не са били заети от класирани студенти на първо класиране, както и на освободени места от студенти, прекъснали поради незаписан зимен семестър.

                   Второто класиране на магистри Iкурс държавна поръчка се извършва при наличие на кандидати и свободни места.

                   Чл. 7. За студентите магистри Iкурс платено обучение се извършва класиране при наличие на свободни места след настаняването на всички студенти държавна поръчка, независимо от образователно-квалификационната степен .

                   Чл.8. (1) Чуждестранни студенти платено обучение подготвителен курс, както и такива първи курс, но записани за първи път в ТУ- София, Филиал Пловдив, се настаняват по реда на тяхното подаване на документи.

                   (2) Чуждестранни студенти бакалаври IIдо IVкурс и магистри IIкурс платено обучение се класират по схемата определена за българските студенти. Броят на местата се определя от ръководството на ТУ- София, Филиал Пловдив и се съгласува с Комисията по социално битови въпроси  на учащите се (КСБВУ).

                   Чл.9. За всяка учебна година се съставя методика за класиране на студентите, съдържаща и календарен график за цялата настанителна кампания. Той трябва да е съобразен с графика на учебния процес, утвърден от Академичния съвет на Технически университет – София.

 

Сугласувано със СС:                       Председател на КСБВУ:...................                         

/                                   /                                                 /доц. д-р инж.В. Николов /