Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Тематични направления

В МНТК влизат следните тематични направления:
 
Транспортна и авиационна техника и технологии
Машиностроене и механика
Полиграфия
Автоматика и роботика
Електроника,електротехника и електрообзавеждане
Възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда
Математика,физика,химия
Мениджмънт
Информатика,компютърни системи и технологии
Телекомуникации