Студентски Съвет при ТУ-София, филиал Пловдив

Евростипендии
Г Р А Ф И К
 

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2015/2016 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020
ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта 10 май 2016 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 10 май 2016 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 10 май 2016 г.
Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2015/2016 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 17 май 2016 г.
Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена до 20 май 2016 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 30 май 2016 г. (понеделник),
23:59 часа
Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 30 май 2016 г.) и съпътстващите ги документи  2 юни 2016 г. (четвъртък), според работното време на висшето училище
Краен срок за обработка на документите от екипите по проекта във висшите училища 10 юни 2016 г.
Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 10 юни 2016 г.
Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 13-15 юни 2016 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 17 юни 2016 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 21 юни 2016 г. (вторник)
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) 24 юни 2016 г. (петък) 23,59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 30 юни 2016 г.
Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи до 5 юли 2016 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2015/2016 година от 6 до 8 юли 2016 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 15 юли 2016 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 26 юли 2016 г.